مراکز وابسته

مراکز وابسته

 بنیاد رشد رکن دارای   نمایندگی هایی در  سراسر ایران است.

مرکز مشاوره ره سلامت: خیابان پاسداران خیابان گل نبی خیابان زمرد پلاک 20طبقه چهارم واحد13

 

طراحی وتوسعه سامانه ساز تیرازیس