اهداف ما

اهداف ما

ارائه خدمات مشاوره و روان شناختی به کودکان و نوجوانان ، والدین و مربیان و توانمند سازی و ارتقاء کیفیت زندگی کودکان  و نوجوانان ارائه طرحهای آموزشی و...

طراحی وتوسعه سامانه ساز تیرازیس